خامنهای عرب است

بر طبق شجره نامه رسمی‌ خامنه‌ای، جدّ آین حیوان به دلیل “ظلم و ستم” عباسیان از عربستان به عیران مهاجرت کرده بود و در منطقهٔ تفرش ایران لانه کرده بود.  خامنه‌ای با بقیه خانواده‌اش هم نوه و نتیجه آین مردک عرب میباشند.  بفرمایید، این هم قسمتی‌ از شجره نامه رسمی‌ ایشان:

نسب آیت الله خامنه ای به حضرت سلطان سید محمد که از سادات حسینی است و با چهار واسطه فرزند امام سجاد می شود می رسد. ایشان به دلیل ظلم و جور عباسیان به مناطق مرکزی ایران و تفرش، آشتیان و فراهان می آیند و از سوی مردم آن مناطق مورد استقبال قرار می گیرند ولی مأموران عباسی در تفرش ایشان را دستگیر و شهید می کنند و هم اکنون مزار ایشان در میقان اراک قرار داد. سید محمد فرزند سید محمدتقی، فرزند سید میرزا علی، فرزند سید میرزا اکبر، فرزند سید فخرالدین از شجره مبارک حضرت سلطان سید محمد است که از تفرش به آذربایجان مسافرت می کنند و در شهر خامنه – 80 کیلومتری شمال غربی تبریز – ساکن می شوند. بعد از وی سید حسین، فرزند سید محمد در خامنه مشغول هدایت و ارشاد مردم می شود و البته به نجف اشرف سفر می کنند و در آنجا به درس و بحث اشتغال می ورزند. ایشان جد حاج سید علی خامنه ای بودند.

 حالا هیچ جای تعجبی برای شما باقی‌ میمونه وقتی‌ که این رژیم تمام فکر و ذکرش فلسطین است، وقتی‌ که تاریخ ایران را از کتابها حذف میکنند و وقتی‌ که پولمون رو هم میکنند دینار؟   مردک عرب داره کاری رو که اجدادش نتونستتند تموم کنند به پایان میرسونه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!