رييس جمهور با استعفاي وزير اطلاعات موافقت كرد

دكتر احمدي نژاد با قبول استعفاي وزير اطلاعات در حكمي وي را به عنوان «مشاور رييس‌جمهور در امور اطلاعاتي» منصوب كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!