شلخته گویی های تهمینه میلانی

هنوز متن پیاده شده “برنامه هفت ” با شرکت کارگردان فیلم، بانو تهمینه میلانی، که دیروز از صدا و سیمای نظام پر برکت پخش شد منتشر نشده است. ولیکن این برداشت کلی در چندین سایت انتشار یافته:

“بحث شب گذشته در برنامه هفت، از آنجا شروع شد که خانم میلانی اصرار عجیبی بر نگاه بدبینانه خود به تعاملات میان زن و مرد در اجتماع ایران داشت و وقتی که مسعود فراستی، نقاد همیشگی برنامه هفت، شبهه ای براین نگاه وارد کرد با واکنش در گیرانه این کارگردان مواجه شد.

در ابتدا بحث در مورد تنگناهای حضور بانوان در عرصه اجتماعی ایران مطرح شد و اینکه حتی مصادیق بد رفتاری و نگاه جنسی صرف به بانوان و دختران جوان در تمام عرصه های اجتماعی نیز به سمع و نظر وی رسیده است.

سیر صحبت های میلانی تا پایان این برنامه بر محور این نکته استوار بود که نگاه جنسیتی به بانوان امروز ایران، امری شایع است و اینکه نگاه اسف بارو اشتباه مسئولان به وضعیت حجاب، ارتباط زن و مرد و دختر و پسر در ایران تنها عامل ایجاد فضای کنونی فساد در کشور و ایجاد خانه ای امن برای دخترانی که نمی خواهند در چارچوب زندگی سنتی ادامه حیات بدهند، بوده است.”

در سیری سریع در سایتهای وحوش اسلامیست، بنظر میرسد که شنیدن گوشه ای از حقیقت تلخ دست پختۀ حضرات با گروه خونی آنها ابداً همخوانی نداشته و همگی در حمله به بانو میلانی متفق القول و هر کدام به وسع فرهنگ لاتی ذاتی اسلامیستها چند تا بارش کرده اند. یکی ازمحترمانه ترین آنها ” عقده گشایی خانم کارگردان! در برنامه هفت و شلخته گویی های تهمینه میلانی در رسانه ملی “.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!