مصاحبه با اکبر ابراهیم زاده که برای کمک به مردم ژاپن اسکیت می کند

برنامه تلویویزنی یکشنبه – مصاحبه با اکبر ابراهیم زاده که از تورنتو تا اتاوا برای کمک به مردم ژاپن اسکیت می کند

ابراهیم زاده ایرانی اذری هست که یک ماه است به کاناداامده است

برنامه زنده تلویزیونی راه حل –

یکشنبه ها ساعت ۷ تا ۸ شب به وقت تورنتو– تلویزیون تن

همچنین پو شش انتخابات کانادا

http://www.skateman.ca/badraghe.html

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!