بترسید از روزی که دکتر مهر از دهان بردارد!

دولت یار/ اگر تا دیروز ترور فیزیکی به عنوان طرح اصلی برای از میان برداشتن مخالفان در دستور کار دولت ها و گروه های تروریست قرار می گرفت امروز نوع جدیدی از این جنایت به وجود آمده و آن ترور شخصیت در عرصه افکار عمومی است. ترور فیزیکال یک فرد یا گروه دارای هزینه هایی است که بی شک افراد تروریست از آن واهمه دارند اما ترور افکار و عقاید همان نتیجه را محقق میکند بدون اینکه آثار سوء عینی و آنی داشته باشد.
سال ها پیش بود که حلقه کیان با حمله به اسلام و همه زیرساخت های آن، اهداف پلید خود را دنبال می کردند و حالا حلقه های دیگری جای خالی آن ها را پر کرده اند. شاید درک این موضوع برای بسیاری سخت و ناگوار باشد اما هماهنگی غیر قابل انکار حلقه مزبور با تروریست های لجنی و آدم کش های منافق جای شکی نمی گذارد فتنه آمده است!
در این باب چند موضوع مهم قابل ذکر است.
اول-گروه های خاص که از باج ندادن دولت به شدت عصبی هستند به این باور رسیده اند که ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!