چخه

همین یکشنبه گذشته، وزرای خارجۀ شش کشوری که شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل میدهند تو ریاض جمع شدند و یک بیانیه صادر کردند که لُب کلامش این است که وحوش اسلامیست تو کار ما دخالت میکنند، شاخ و شونه میکشند و مرتباً موش میدوانند؛ از ما گفتن، کشورهای گردن کُلفت جهان آزاد یه کاری بکنید!

دیروز رئیس جمهور منتصب سید علی آقا رهبر به شش کشور گفت چخه و سخنگوی وحوش اسلامیست در تهران هم اعلام کرد که نخیر ما با همه اعضاء شورای همکاری خلیج فارس خیلی هم خوب و خوش و اِخی هستیم و آنهایی هم که چشم دیدن این روابط حَسنه را ندارند ریگی تو کفششونه.

به عبارت دیگر:همه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس مشترکاً بیانیه بسیار واضح علیه وحوش اسلامیست صادر میکنند.

وحوش اسلامیست میگویند : ” ما برای این بیانيه ارزشی قائل نيستيم ” و “بیانیه صادره از جانب شورای همکاری [خلیج فارس] دیدگاه تمامی اعضای این شورا نبوده.”

آنوقت طفلک سنگ پای قزوین اسمش بد در رفته.

اگر فیتیلۀ آتش حیدری و نعمتی که وحوش اسلامیست بادش میزنند پایین کشیده نشه، بزودی کار بد جوری بیخ پیدا میکنه.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!