مشکل مجاهدین خلق

تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از پنجاه سال را نمی توان یافت که در طول زندگی اش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد و تقریبا هیچ ایرانی را نمی توان یافت که اگر هوادار مجاهدین خلق نبوده باشد، حداقل یک ربع در حزب توده عضو نشده باشد. با یک تعریف سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم پنجاه سال گذشته ایران است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!