“مکتب ويرانی”!

در مقابل اين “مکتب ويرانی” که در فلسفه ولايت فقيه خلاصه می‌شود، جنبش اصيل آزادی‌خواهی امروز در ميهن ما، در ورای جدال دسته‌بندی‌های ارتجاع مذهبی، دقيقأ همان فلسفه سياسی و رهايی‌بخش نهضت رنسانس است که سرانجام در قالب دموکراسی به برتری شعور انسانی در پناه دانش و عدالت بر خرافات و ستم دست يافت. اين جنبش در پی تبديل “محکوم بودن به زندگی” به “حاکم بودن” بر آن است!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!