اتحاد اعراب و ایرانیان

اگرچه نظام پر برکت در همه عرصه های داخلی و خارجی با شکست روبرو شده ولیکن به یک موفقیت انکار ناپذیر دست پیدا کرده است.

به عبارت دیگر، وضع اسفبار داخلی منجمله اقتصاد به گل نشستۀ ” مال خر “، گسترش و ترغیب توحش اسلامیستی ، عدم امنیت مالی و جانی شهروندان ایران، تبعیض قانونی جنسی و عقیدتی و از دست دادن منافع درازمدت ملی ایران در دریای مازندران و خلیج فارس، تا انزوای بین المللی بدلیل تروریست پروری، دیگر کشورها و برنامه غیرقانونی تسلیحات هسته ای همه منتج به یک دست آورد شده است.

در رویارویی با نظام پر برکت، از شیخ الازهر گرفته تا همۀ در خلیج فارس و دیگر کشورهای عرب زبان، اتحادی کم نظیر ایجاد شده که بسیار بر اتحاد آنان در نزاع ارضی بین فلسطینیان با اسرائیل میچربد.

آیا زمان آن نرسیده تا پیش از آنکه این بختک مسلح به سلاح هسته ای گردد و/یا برادران عرب مجبور به واکنش عملی شوند، با اعمال تحریم همه جانبه اقتصادی که شامل نفت میشود، دشمن مشترک اعراب و ایرانیان، نظام پر برکت، را به زانو درآورده و به ایرانیان کمک شود تا آنرا بازنشسته کنند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!