اظهارات تکان دهنده 3 عضوجداشده مجاهدين خلق درباره وضعيت اردوگاه اشرف

سه عضو فرقه رجوی که موفق به فرار از اردوگاه عراق جديد(اشرف) و تسليم خود به نيروهای عراقی شده اند، در يک نشست خبری در بغداد از جو هولناک حاکم بر اين مکان و وضعيت اسفناک اعضای گروهک تروريستی منافقين پرده برداشتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، با فرار چند عضو گروهک تروريستی منافقين از اردوگاه “عراق جديد”(اشرف سابق) و افزايش تمايل اعضای ديگر برای فرار، وضعيت فرقه رجوی هر روز متزلزل تر از قبل می شود و سرکردگان اين گروهک مورد حمايت غرب و برخی رژيمهای عربی دچار سردرگمی و آشفتگی شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!