«سکوت کارگران نشانه تسلیم نیست»

بیکاری فزاینده و بیم از آینده، بسیاری کارگران را ناگزیر کرده که به نازل‌ترین دستمزد، کمترین حقوق صنفی و بدترین شرایط کاری تن دهند. اخراج و تعدیل آنها را به افسردگی و اختلالات جسمی کشانده، اما اعتراض‌ها ادامه دارند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!