همایون کاتوزیان از اکسفورد، هاشمی و گاردین می گوید

اما اينکه گاردين؛ به غلط و ظاهرا به قصد و معلوم نيست که به چه نيتی در اين باره نوشته است که من گفته ام که «اسم ايشان برهمنی بوده و من هم نشناختمشان» می خواستم نشان بدهم که گاردين دروغگوست.

وگرنه چه فرق می کند که من گفته باشم که اسم اين آقا هاشمی بوده و من نشاختمشان يا برهمنی بوده و من نشناختمشان؟
منظورتان بهرمانی است؟

شايد اين – به گفته شما- هياهو، به اين دليل است که می گويند که به هر حال آقای کاتوزيان تاريخ ايران را به خوبی می شناسد و خانواده هاشمی هم در ايران يک خانواده شناخته شده هستند و در خيلی از منابع هم از آنها با نام «هاشمی بهرمانی» نام برده شده است.
چرا به اين نکته ظريف و اين وابستگی خانوادگی دقت نشده است؟

بنده اگر هم می دانستم که ايشان پسر آقای هاشمی رفسنجانی است، هيچ گونه تاثيری در قضاوت آکادميک من نداشت. ضمن اينکه بنده مورخ هستم، ولی نه مورخ خاندان هاشمی رفسنجانی…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!