کجدار و مریز گویی شیرین عبادی

دیروز بانو شیرین عبادی برای معرفی کتاب جدیدش در بنیاد کارنگی در واشنگتن بوده. بخشی از فرمایشات ایشان بسیار قابل توجه و همچنین نقد است. به گزارش خودنویس، عبادی گفته است:

“موسوی و کروبی رهبران جنبش نیستند اما قدم‌هایی برمی‌دارند برای تقویت آن. درون جنبش دو طرز تفکر وجود دارد.

در حقیقت عده‌ای معتقدند که قانون اساسی را باید دور بی اندازیم و حکومتی با قانون جدید ایجاد کرد. و این ممکن است یک آرمان همگانی باشد اما می‌دانیم که به راحتی تحقق پذیر نیست و مستلزم خونریزی زیادی است چون حکومت به راحتی کنار نمی‌رود و به همین دلیل عده‌ای معتقدند که باید از قانون اساسی که همین رژیم به آن معتقد است و موادی آن از هرگز اجرا نشده، مثل اصلی که به آموزش زبان هر قوم در منطقه خویش آزادی می‌دهد، یا آزادی اجتماعات و آزادی تجمع‌های مسالمت آمیز که الان اجرا نمی‌شود.

بعد از اینکه مردم حقوق خود را به دست آوردند و پایگاه مردمی بدست آورد، می‌توان به دنبال تغییر قانون اساسی رفت. هر دو طرز تفکر در درون جنبش وجود دارد.”

این فرمایش بانو عبادی راجع به موسوی و کروبی با حقیقت خوانایی ندارد و به نظر میرسد بازهم علائق شخصی ایشان مانع از بیان حقیقت شده است.

آقایان کروبی و موسوی بنام “جنبش سبز ” منشور [مانیفست] با ویراست متعدد و بیانیه صادر میکنند و مرتباً ” اجرای بدون تنازل قانون اساسی ” و بازگشت ” به دوران طلایی امام راحل ” را بعنوان مقصد و مراد قرار داده اند.

آیا توحش ثابت شده منجمله قتل عام هزاران ایرانی در بند در ” دوران طلایی ” که همین موسوی نخست وزیر آن دوران بوده هدف است؟

بانو عبادی حرفهایی هم راجع به “انرژی هسته ای و غرور ملی ” و تحریم زده اند که متأسفانه در هر دو مورد از عدم شفافیت و شیوه کجدار و مریز و نه سیخ بسوزد و نه کباب استفاده کرده اند که شایسته ایشان و وضعیت اسفبار ایران نمیباشد.

آیا زمان آن نرسیده که بانو عبادی علائق شخصی را قربانی حقیقت گویی کنند؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!