آقای گنجی اگرحد خود را می دانست هنوزهم می توانست محترم مانده باشد

آقای گنجی آشکارا از بروز جنبش سبز ناراحت است و آن را پنهان نمی‌کند. تمام
برآمد عظیم مردم و جنبش تاریخی و تاریخ ساز آنها را در حد “بسته شدن فضا”
می بیند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!