خشم و نارضائی مردم، رژیمی را خواهد بُرد که جانشین رژیم شاه شده؟

شاپور بختیار اجازه داد هواپیمای حامل آیت الله خمینی در تهران به زمین
بنشیند. او این نقشه را در سر داشت که با آمدن آقای خمینی به ایران بخشی از آرزوی
مردم برای بازگشت وی به ایران را برآورده کرده و پس از مدتی، حضور وی در میان مردم
عادی شده و اوضاع به روال سابق بازخواهد گشت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!