کابوس رهبری و آن ميخی که برای ما باقی می‌ماند!

برخی می‌گويند دعوای احمدی‌نژاد با خامنه‌ای، ساختگی و “جنگ زرگری” است. من هيچ “کيمياگری” را در ميان حاکمان ايران نمی‌شناسم که بتواند چنين جنگ زرگری را طراحی کند و ترتيب بدهد. و بدتر از آن، هيچ “بازيگر قابلی” را نمی‌شناسم که چنين دقيق نقش خود را ايفا کند >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!