«طرح استيضاح محمود احمدی‌نژاد به جريان افتاد»

ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی مجلس می‌گويد: «هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمايندگان
مجلس و يا هر کدام از کميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از
اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رييس‌جمهور و يا وزير و يا مسئولين
دستگاه‌های زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هیأت
رييسه جهت رسيدگی به کميسيون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کميسيون حداکثر ظرف ۱۰
روز موضوع را رسيدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صريح، گزارش خود را
از طريق هیأت رييسه به مجلس ارايه می‌دهد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!