چرا بریتانیا دائما درباره ی حقوق بشر ایران حرف می زند؟

این اولین ویدئوبلاگ باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا،
از سری مجموعه ای درباره ی حقوق بشر است.
چرا بریتانیا دائما درباره ی حقوق بشر ایران حرف می زند؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!