احمدی نژاد می خواهد روحانیون را مرخص کند

درهمین کشاکش، در مجلس اعلام شد که صندوق ذخیره ارزی کشور خالی
است و  هرچکی که از محل آن کشیده شود بی اعتبار است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!