حاج خانم علی آقا زایده

این روزها اوضاع در نظام پر برکت حمار در حمار عجیبی شده و اسلامیست صاحبش را نمیشناسه، هوا پس و اوضاع حسابی خیطه.

از یکطرف پس از اجرای طرح آزادسازی قیمتها، جهش های نجومی هزینه زندگی کارد را به استخوان مردم رسانده و از طرف دیگه درست زمانیکه بیکاری بیداد میکنه، حساب ذخیره ارزی، اجرای امور عمرانی کارآفرین را غیر ممکن ساخته.

قوز بالای قوز، نزاع باندهای مختلف اسلامیست بر سر قدرت و مال بالا گرفته و محتمله کار به بزن بزن هم بکشه.

سی و دو سال ندانمکاری وحوش اسلامیست به نتیجۀ منطقی خودش داره میرسه.

به عبارت دیگه، برای آسید علی آقا رهبر داستانِ؛ سپلشک آید و زن زاید و مهمان عزیزم ز در آیده.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!