اکبر شاه باید برقصه

وقتی آزادی نباشه؛ حرفهای فاطی پاچه ورمالیده و سبزی فروش محل حکم اخبار را پیدا میکنند. به تلخیص خبر دیدار یکی از وحوش اسلامیست با ” مالک اشتر ” قهر کرده توجه فرمایید:

“شنبه هفته گذشته وقتی شنیدیم دکتر احمدی نژاد در محل کار خود حاضر نشده است، به اتفاق چند نفر دیگر از دوستان به دیدار دکتر رفتیم.

احمدی نژاد گفت “هدف آنها این است که خاکریز را بزنند و بعد از ریختن خاکریز، به سراغ حضرت آقا بروند ولی بنده کوتاه نخواهم آمد، چون اینجا بحث “احمدی نژاد نیست بلکه هدف نهایی آنها، خود آقا است “.

همان هایی که اکنون به نام “دفاع از علی ” می خواهند “خاکریز و مالک علی ” را بزنند ولی این بار ظاهرا “روز گفتن ناگفته های احمدی نژاد ” فرا رسیده است و دکتر تصمیم دارد در یک “برنامه زنده تلویزیونی” اسنادی درباره توطئه ها و مفاسد گذشته و همچنین برنامه های آینده این گروه که مدت ها است برای تامین منافع خود، آرامش را از مردم گرفته اند، ارائه دهد که انشاالله “رسانه ملی ” هم همکاری خواهد کرد “.

بویش می آید که برای توجیه اوضاع قاراشمیش کشور و به مصداق؛ سرخم می سلامت شكند اگر سبويی، میخواهند یک عده دانه درشت را دراز کنند. درست همان کاری که شاه مغفور کرد و یحتمل همان نتیجه ای که او گرفت را وحوش اسلامیست خواهند چشید. نوش!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!