تبریک خودکشی

بارها شنیده اید که، مرگ حق است. بله حق است و هیچکس در هیچ موقعیتی قادر نیست این حق را از کسی سلب کند.

پشتبند خبر فوت زنده یاد سیامک پور زند؛ خبر خودکشی کردن او از طرف و برادرش تأیید شد.

از قرار معلوم آقای پورزند خود را از بالکن آپارتمان محقرش در طبقه ششم به پایین پرت میکند و از حق خود در خاتمه دادن به زندگی استفاده میکند.

ولیکن، با در نظر گرفتن آنچه در یازده سال گذشته دم و دستگاه وزارت اطلاعات آسید علی آقا رهبر با شخص او و همسرش کرد، و پس از آن که خرد و خمیرش کردند هم به پیر مرد هشتاد ساله اجازه خروج از جهنم ندادند تا فرزندانش را ببیند، خود کشی بر او تحمیل شد و حق زندگی از او گرفته شد.

مرگ یک ایران و ایرانی دوست دیگر بر همۀ وحوش اسلامیست و هواداران یهود ستیز و چپولان هم فکر و دست آموز آنها مبارک بادا!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!