تصاویر/ خيابان‌هاي تهران و اشراف

با
اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها،‌ بسياري از معادلات پيشين روابط اقتصادي و
اجتماعي جامعه دچار تحول اساسي شده و در آينده نيز شاهد تاثيرات جديد این
طرح خواهيد بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!