نامه منصور اسانلو از زندان

دلی خونين به استقبال اول “ماه مي‌” ميروم، نمي‌خواستم حرف بزنم و يا
بنويسم، شايد از روی ترس، شايد به خاطر اشتياقی که خانواده‌ام برای ديدن و
بودن با من دارند و البته تاوان حرف زدن در زندان سنگين است، همانطور که
وقتی به شرايط بد و غير انسانی و نداری زندانيان در سال گذشته اعتراض کرده و
با مسئولين زندان و دادستانی گفتگو کردم، يک سال زندان به حکم قبلي‌ام در
کمال بي‌رحمی اضافه شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!