اختلاف بر سر تقسیم “شکست” است و نه تقسیم “فتح”

ویژگی مرحله کنونی اختلافات حکومتی
در آن است که هم باند احمدی نژاد و هم بیت علی خامنه‌‌ای میدانند که جنگ بر سر
تقسیم شکست دشوار تر از جنگ بر سر غنائم پیروزی بدست نیآمده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!