متلاشی کردن شرکتهای هرمی

نیروهای حفاظت اطلاعات وانتظامی پیش از ظهر امروز یکشنبه پس از ماهها تحقیق و بررسی و عملیات تجسس در یک سال گذشته موفق به متلاشی کردن دهها شرکت هرمی شده و بیش از 110 سرشاخه و عضو فعال این شرکتها را دستگیر و با حکم دادگاه روانه زندان کردند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!