تاثرمعاون وزیرخارجه بریتانیاازاعدام درملاء عام درایران ودومین ویدئوبلاگ حقوق بشر

الستر برت، معاون وزیر امور خارجه بریتانیا، در سخنان خود گفت:
«از گزارش‌های مبنی بر به دار آویخته شدن علنی چهار مرد در در ساحل بندرعباس ایران در تاریخ بیستم آوریل به شدت متاثر شدم. گزارش‌های حاکی از اینکه دو تن از این افراد زیر سن قانونی بودند بسیار نگران کننده است. بریتانیا استفاده از مجازات اعدام در تمامی شرایط را محکوم می‌کند. به ویژه استفاده از طناب دار و اعدام مجرمین نوجوان نفرت انگیز است.
ایران تا به حال در سال جاری تقریبا 200 نفر را اعدام کرده است — بیش از هر کشور دیگری در کل سال 2010، به جز چین و خود ایران. این آمار نگران کننده است و نشانه‌ای مضاعف بر این که رژیم ایران به طور سیستماتیک حقوق و زندگی مردم خود را زیر پا می‌گذارد. من از ایران می خواهم استفاده از مجازات اعدام را متوقف کند.»

در راستای همین موضوع باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه بریتانیا، دومین ویدئوبلاگ حقوق بشر خود با توجه به موضوع اعدام ر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!