وزيربهداشت ایران:رهاکردن بيماران دراطراف تهران به هيچ وجه واقعيت نداشت

وزیر بهداشت در نشست روسای دانشگاه علوم پزشکی خطاب به این رواسا گفته است که “نگذارید بهانه‌ به دست کسانی بیافتد که می‌خواهند زحمات پرسنل، پرستاران، پزشکان و مدیران را زیر سئوال ببرند تا اگر در جایی مثل همین تهران این قبیل اتفاقات رخ داد و در نهایت متوجه شدیم که به هیچوجه واقعیت “نداشته”، دانشگاهها پاسخ مناسب داشته باشند”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!