سروده ای کوچک برای انسانی بزرگ – مادر

ای مادرِعزیز که جانم زِ جانِ توست
  قلبم ببین که بارگه جاودان توست

زان درس عشق گویم و نیکی کنم شعار 
کان درس از تو بوده و خوبی نشان توست 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!