پرومته در زنجیر از زبان “جیلیز” دختر ۱۰ ساله ایرانی

Προμηθέας Δεσμώτης پرومِته در زنجیر Prometheus Bound

آتش در تمام اسطوره‌های دنیا نماد آگاهی است. پرومته كه تحمل رنج انسان را نداشت و برای رهاندن انسان از سختی‌ها آتش را از آسمان به زمین آورد . زئوس به خشم آمد. وی را به بند كشید. اما پرومته از كاری كه كرده بود پشیمان نگشت و رنج و عذاب لاشخوری را كه هر روز جگر وی را به منقار بزرگ چوبینش می‌كشید تحمل كرد و امیدش را از دست نداد.

در نوبت بعدی داستان سیاوش در آتش را از شاهنامه فردوسی تعریف می‌کنم.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!