فلسطینی ها زودتر از دیگران فهمیدند باد درخاورمیانه از کدام سو می وزد

جنبش صلح اسرائیل از  تفاهم فلسطینی ها استقبال کرد. اوری آونری، فعال
سازمان حقوق بشر در اسرائیل  و نماینده سابق پارلمان این کشور گفت : انعقاد
قرار آشتی قاهره را از صمیم قلب تبریک می گویم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!