ولایت اوباش در ج.اسلامی پرده برداری شد!


دور و بر احمدی نژاد، در عرض 10 روز چنان خالی شد که از بیم له
شدن زیر دست و پای همین اوباشی که سالها با آنها در تیم مداحان
و مجریان ترور و اعدام و… بود، به سر کارش بازگشت.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!