افزایش دستمزد، تزریق مسکن موقت است

امروزه مهمترین دغدغه کارگران مساله بیکاری، امنیت شغلی وقراردادهای موقت است که معضلاتی را برای این قشر زحمت کش به وجود آورده است. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!