صدور احکام شلاق و زندان برای دستگیر شدگان اول ماه مه در سنندج

شعبه 101 دادگاه جزایی سنندج در تاریخ 15/5/1387 برای دستگیر شدگان اول ماه مه، به جرم “اخلال در نظم عمومی” احکام ضربات شلاق و زندان صادر کرد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!