مصاحبه خواندنی سیداحمد خاتمی با ارگان حزب موتلفه اسلامی

من نمی‌دانم آیا به‌راستی رئیس‌جمهور این سخن را گفته‌اند که ایشان 35
میلیون رأی داشته‌اند و بعد که ولایت حمایت کرده، این چنین شده است. من
نمی‌دانم. متهم هم نمی‌کنم که ایشان گفته باشند، اما اگر این حرف صادر شده
باشد، جفاکارانه‌ترین حرف است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!