امام جمعه موقت تهران : حرف كافي نيست ، منتظر اقدام عملي رئيس جمهور هستيم

اگر رهبرمعظم انقلاب، رئيس جمهور را زير نظر مي گيرند به اين دليل است كه حضرت آقا مصلحت دولت و ملت را مي دانند و به عنوان مراقب، اوضاع را كنترل مي كنند تا كسي منحرف نشود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!