وضعيت وخيم جسمی رضا شهابی در بند 209 اوين

رضا به مدت بيش از يک هفته است که به دلايل نامعلوم و به طور مداوم و شديد
و روزانه چند بار دچار ريزش خون از بينی ميشود تا جايی که به هنگام ملاقات
با خانواده اش نيز دچار خونريزی شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!