خاتمی از زبان حضرت زهرا آنچه را که باید می گفت، گفت!

رهبر نیز
همین مراسم را طی چند شب با صحنه گردانی مداحان چاپلوس و مجیز
گوی قدرت برپا کرد که عمدتا نمایش بیعت با وی در جریان
اختلافات با احمدی نژاد بود و نه عزاداری.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!