دو گروه اوباش بسیجی در مصلی تهران به جان هم افتادند

در
این مراسم مداحان
عبدالرضا هلالی(همان که پای منقل با یک زن فیلمش را گرفته و
منتشر کرده بودند)، بهمنی و مرتضی طاهری حضور داشتند

.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!