چهارمين مرحله اعتصاب زندانيان رجايی شهربا يوستن 4 زندانی سياسی ديگر

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: چهارمين مرحله از اعتصاب غذای
اعتراضی زندانيان سياسی بند ويژه امنيتی زندان رجايی شهر (گوهردشت) کرج، در
اعتراض به شرايط بسيار بد زندان و همچنين نقض سيستماتيک حقوق بشر از سوی
حکومت جمهوری اسلامي، امروز يکشنبه هجدهم ارديبهشت ماه و با پيوستن چهار تن
ديگر از زندانيان سياسی اين بند آغاز شد.

به گزارش کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسي، دور جديد برنامه
اعتراضی زندانيان سياسی سالن 12 بند چهار زندان رجايی شهر به گفته اعتصاب
کنندگان از امروز آغاز و با پيوستن لقمان مرادي، زانيار مرادي، کريم معروف
عزيز و ابراهيم پيروزي، تحت فشار مقامات امنيتی و سرکوب زندانيان سياسی اين
بند به مدت چهار روز ادامه خواهد يافت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!