اعلام اعتصاب زندانيان سياسی زندان اروميه در روز ۱۹ ارديبهشت

دانشجو نيوز:در آستانه روز ۱۹ اردبهشت ماه، اولين سالگرد اعدام زندانيان
سياسی شيرين علم هويي، فرهاد وکيلي، فرزاد کمانگر، علی حيدريان و مهدی
اسلاميان در زندان اوين تهران زندانيان سياسی زندان مرکزی اروميه با ارسال
پيامی از زندان اعلام کردند در جهت گرامی داشت ياد اينجانباختگان روز ۱۹
ارديبهشت ماه دست به اعتصاب غذای يک روزه خواهند زد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!