زبان راه توده نمی توان برید قلم آن را هم نخواهند توانست بشکنند!

“کسانی که این روزها سری به سایت «پیک نت» می‌زنند می‌دانند که
در دفاع از میرحسین موسوی، درست همانطور عمل می‌کند که کیهان
شریعتمداری در دفاع از محمود احمدی نژاد… پیک نت، هر انتقاد
و افشاگری علیه میرحسین موسوی را از سوی هر کسی که هست به باند
امنیتی و نظامی و حزب پادگانی و ستاد انتخاباتی احمدی نژاد،
ربط می‌دهد …  نمونه ی این برخوردها را در جریان پرسش‌های
دانشجویان از میرحسین موسوی در مورد قتل‌های سال ۶۷ دیدیم.
سایت پیک نت اصرار داشت که پلاکارد «موسوی، شصت و هفت؟» را حزب
پادگانی به دست دانشجویان داده است
…”

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!