18ارديبهشت.حمايت دانشجويان سراسر کشور از اعتصاب و اعتراض روز ٢۵ ارديبهشت

جــرس: در تداومِ اعلام حمايتهای دانشجويانِ سبز دانشگاههای کشور از
فراخوان فعالان دانشجوييِ دانشگاههای تهران و اميرکبير برای برگزاری اعتصاب
سراسری و اعتراضِ همزمان در روز ٢۵ ارديبهشت، جمعی از دانشجويان کرد،
دانشجويانِ سبزِ دانشگاههای «غير انتفاعی شمال»، «مازندران»، «تهران شرق
(قيامدشت)» و «آزاد قائمشهر» نيز، با صدور بيانيه هايی جداگانه، به اين
حرکت اعتراضی پيوستند و از حضور خود در اين اعتصاب و آکسيون خبر دادند.

به گزارش صفحه فيس بوک «٢۵ ارديبهشت»، طی روزهای اخير، پانزده دانشگاه
ديگر کشور نيز، در مورد برگزاری اعتصاب و تجمعاتِ اعتراضی ٢۵ ارديبهشت در
دانشگاههای خود، اعلام آمادگی و حضور کرده بودند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!