با تصويب كليات طرح نمايندگان مجلس پس از11 ماه نظارت برخود راپذيرفتند

علي مطهري نماينده مردم تهران نيز تصويب طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» را زنجيري به دست و پا و زبان نماينده عنوان كرد و گفت كه اين طرح با حريت و آزادگي مجلس منافات دارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!