تجاوز به زندانيان جوان توسط باندهای مافيايی و درگيری خونين در بند 5 زندان گوهردشت کرج

باندهای مافیایی حتی در بند 5 و 6 تعدادی از جوانان را مالک شخصی خود می
دانند و آنها را بطور مستمر مورد تجاوز جنسی قرار می دادند.باندهای مافیای
جوانانی که تن به خواسته های غیر انسانی آنها نمی دادند. با استفاده از
قرصهای بیهوش کننده و یا مواد مخدر بیهوش می کردند و قربانیان خود را معتاد
می کردند و سپس آنها مورد تجاوز جنسی قرار می دادند. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!