سلطان موسیقی ایرانی کیست؟

این لینک ویدیویی طنز است درباره‌ی معضلی که این روزها گریبانگیر جامعه‌ی موسیقی شده و همه دوست دارند سلطان باشند!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!