کشاکش درون حکومتی با ورود مردم به صحنه معنا پیدا میکند

هیچیک از این دو گروه حمایت مردم
را ندارند و تنها می توانند به نیروی دیگری چشم طمع داشته
باشند. دو نیروی که روی هم، به اقلیتی می مانند در برابر
اکثریت مردم!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!