گندُه گوئی های احمدی نژاد ریش آقایان را داد دست این خانم!

وزیر کشور قطر هم می آید تا با وزیر کشور (سرتیپ نجار) که
احمدی نژاد می خواست کنارش بگذارد و بیت رهبری مخالفت کرد و
حالا بجای احمدی نژاد دیدارهای مهم سیاسی را به او واگذار کرده
اند مذاکره کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!