شادی صدر و باری مارستن از حقوق زن می گویند

در سومین بلاگ از مجموعه حقوق بشر باری مارستن، سخنگوی فارسی وزارت خارجه
بریتانیا، به کمک شادی صدر نگاهی به تاریخچه حقوق زن در بریتانیا و ایران
می کند.
برای اطلاع بیشتر و ارائه نظرات خود به صفحه فیسبوک ما
http://www.facebook.com/ukiniran
و یا بلاگ وردپرس ما
http://www.ukiniran.wordpress.com
مراجعه کنید

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!