معلمي که ماحصل44سال تدريس خود را صرف ساخت يک مدرسه روستايي کرد

استاد متولد سال 1303است و پس از 30سال تدريس تاريخ در آموزش و پرورش 14سال را هم در دانشگاه ها به آموزش دانشجويان تاريخ پرداخته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!